تورنومنت Gold Lion

تورنومنت CS:GO – این تورنومنت در سرور های فیسیت و در سبک یک به یک یا 1v1 در اواخر تابستان سال 1400 برگزار شد .