تورنومنت جام رمضان

تورنومنت CS:GO – این تورنومنت به عنوان اولین تورنومنت های ما در سرور های فیسیت شناخته شد ,  که در سال 2021 در رمضان سال 1400 برگزار در سبک وینگ من (2 نفره) برگزار شد .